Přihlášený uživatel: . Přihlásit

Přehled modulů systému INFOwin

Hlavní kniha

 • Optimalizace prostředí účetního systému (nastavení aktivních období, kontroly atp.)
 • Kontrolní mechanismy omezující výskyt chyb (MD/D, existence účtů, středisek a zakázek atp.)
 • Vedení korunových i valutových pokladen
 • Evidence DPH včetně tisku přiznání za příslušné období
 • Střediskové a zakázkové hospodaření
 • Nastavitelná tabulka účtového rozvrhu a předdefinovaných souvztažností (předkontací)
 • Nastavitelné výkazy rozvaha, výkaz zisků ztrát, cash-flow, včetně možnosti návrhu dalších vlastních výkazů
 • Možnost zpracovávat současně více účetních období
 • Opakovatelná účetní uzávěrka a převod zůstatků
 • Široká škála parametrizovatelných dotazů a tisků s výstupem v různých formátech


Saldokonto odběratelů / dodavatelů

 • Evidence došlých a vydaných faktur v Kč i cizí měně
 • Evidence zálohových faktur
 • Automatická vazba na modul hlavní knihy (evidence DPH a zaúčtování)
 • Vystavování příkazů k úhradě, automatizovaný styk s bankou
 • Automatizovaná tvorba upomínek a pokusů o smír, kvalifikovaných uznání závazků atd.
 • Penalizační faktury
 • Evidence trvalých závazků
 • Optimalizace prostředí saldokonta (parametry, přepínače,atd.)
 • Vazba na elektronické dokumenty
 • Evidence elektronických kopií došlých faktur


Fakturace

 • Vlastní vystavení faktur a jejich zápis do evidence saldokonta odběratelů
 • Evidence a automatická generace opakujících se faktur
 • Vnitrofiremní fakturace
 • Automatická vazba na modul hlavní kniha (zaznamenání DPH a zaúčtování faktury)
 • Tisk faktur na volné listy i do formulářů, vzhled faktury dle přání zákazníka
 • Výstup faktur do různých formátů souborů
 • Hromadné rozesílání faktur elektronickou poštou
 • Vystavování faktur v cizí měně
 • Provázanost na evidenci zboží, zakázky, objednávky


Mzdy a personalistika

 • Kompletní zpracování mezd a personalistiky včetně zaúčtování výsledků do modulu hlavní knihy
 • Zpracování nemocenských dávek
 • Úkolová mzda
 • Generování příkazů k úhradě, automatizovaný styk s bankou
 • Evidence pracovních míst
 • Evidence školení včetně vynaložených nákladů, evidence zdravotních prohlídek,...
 • Automatizované statistické výstupy
 • Tisk veškeré potřebné mzdové a personální dokumentace


Evidence investičního majetku

 • Evidence investičního a drobného investičního majetku (hmotného, nehmotného, finančního), operativní evidence drobného investičního majetku
 • Účetní a daňové odpisy
 • Výpočet plánovaných odpisů
 • Nastavení zaúčtování na jednotlivé karty majetku
 • Automatická vazba na modul hlavní kniha


Evidence zakázek

 • Evidence základních údajů zakázek
 • Sledování pohybu na zakázkách
 • Porovnání plánovaných kalkulací se skutečností
 • Automatická vazba na modul hlavní kniha


Skladové hospodářství

 • Možnost nastavení metody ocenění skladu (průměrné ceny, FIFO, kalkulované ceny)
 • Nákup a prodej v cizí měně
 • Hromadný tisk faktur
 • Tisk faktur za období
 • Možnost přidání tzv. neskladových položek k výdeji
 • Sledování saldokonta odběratelů při výdeji
 • Slevy, přirážky
 • Počet skladů dle potřeb zákazníka


Objednávky

 • Došlé a vydané objednávky a vazbou na skladové hospodářství
 • Evidence a tvorba nabídek, komunikace s programem Excel
 • Došlá pošta, schvalovací řízení, vazba na příslušné dokumenty


Manažerský modul

 • Modul, který obsahuje výběr sestav a dalších náhledů na data v systému. Umožňuje rychle zobrazit všechny důležité informace o celkovém hospodaření firmy atd.


Výroba

 • Kompletní zpracování evidence výroby


Elektronické předávání dat

 • Otevřený systém se širokou možností volby formátů datových souborů - PDF, DOC, XLS (včetně kontingenčních tabulek), XML, TXT, DBF, e-mail,…
 • Automatizovaný styk s různými bankovními systémy
 • Komunikace s portálem veřejné správy